You are here

DỊCH VỤ TƯ VÁN VÀ KHAI BÁO HẢI QUAN

 

Dịch vụ môi giới hải quan của chúng tôi gồm:
* Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
* Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa
* Xác định các loại thuế và thuế nhập nhẩu phải nộp
* Xác định mã HS, Phân loại hàng hóa, Khảo sát hải quan
* Giấy phép xuất / nhập khẩu cho các mặt hàng bị kiểm soát 
* Bảo trì dữ liệu xuất / nhập khẩu
* Thanh toán lệ phí hải quan thay mặt khách hàng 
* Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập
* Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu lâu dài, Các dịch vụ tư vấn 
* Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan
* Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh